PRZYPIĘTY WOKÓŁ KLUBU

25 czerwca Walne w MKS-ie

Zgodnie z §11 ust. 3. Statutu Stowarzyszenia MKS-u Kluczbork, zarząd klubu zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019r., o godzinie 16.00 (pierwszy termin) i 16.15 (drugi termin), w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego „Stobrawa” w Kluczborku, ul. Sportowa 7, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Program obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad:
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego sporządzonego za 2018 rok;
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku;
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia w 2018 roku;
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2018 rok;
– pokrycia straty stowarzyszenia za 2018 rok;
– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok;
– udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku przez Członków Komisji Rewizyjnej;
– udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku przez Członków Zarządu;
9. Sprawy różne;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Ze względu na wagę poruszanych w trakcie obrad tematów prosimy o niezawodne przybycie!