WOKÓŁ KLUBU

Walne w MKS-ie 3 lipca

Zgodnie z § 11 pkt. 3 Statutu, zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 3 lipca 2020r. (godz. 15.15 – pierwszy termin, godz.  15.30 – drugi termin), w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego Stobrawa w Kluczborku, ul. Sportowa 7, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia.

Program obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania;
3. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zebrania;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania i jego zdolności do
podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku oraz
Sprawozdania Finansowego sporządzonego za 2019 rok;
7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku;
8. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 roku;
b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok;
c. podziału zysku lub pokrycia straty Stowarzyszenia za 2019rok;
d. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok;
e. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku przez Członków Komisji
Rewizyjnej;
f. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku przez Członków Zarządu;
10. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na lata 2020-2023;
11. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020-2023;
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na lata 2020-2023;
b. wyboru Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020-2023;
c. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia;
13. Sprawy różne;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Ze względu na wagę poruszanych w trakcie obrad tematów wszystkich członków prosimy o niezawodne przybycie.